SÚHRN

Túto webovú stránku prevádzkuje spoločnosť Thuasne. Všetky výrazy publikované na celej stránke v tvare „my“, „nás“ a „naše“ sa vzťahujú na spoločnosť Thuasne. Spoločnosť Thuasne ponúka túto webovú stránku, vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb, dostupných z tejto stránky Vám, používateľovi, pod podmienkou, že akceptujete všetky tu uvedené podmienky, zásady a upozornenia.  
Webová stránka rozlišuje v rámci „používateľských“ účtov či sa jedná o fyzické osoby alebo „spoločnosti“ zastúpené ich predstaviteľmi. Názov spoločnosti, ktorú zastupujete sa uvádza na nástenke v rámci Vášho účtu a obmedzuje jeho používanie v súlade s touto dohodou. 
Návštevou našej Internetovej stránky a/ alebo nákupom niektorého nášho produktu sa zapájate do našej „Služby“ a súhlasíte s tým, že budete viazaní nasledujúcimi Zmluvnými podmienkami (ďalej len ako „Podmienky služby“, „Podmienky“), vrátane týchto dodatočných zmluvných podmienok a zásad tu odkazovaných a/ alebo dostupných prostredníctvom hypertextového odkazu. Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetkých používateľov tejto stránky, včítane všetkých používateľov bez obmedzenia, ktorí sú prehliadačmi, predajcami, zákazníkmi, obchodníkmi a/ alebo prispievateľmi obsahu. 
Pred vstupom na našu webovú stránku alebo jej používaním si pozorne prečítajte tieto Podmienky používania. Vstupom na ktorúkoľvek časť stránky alebo jej používaním súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Podmienkami poskytovania služby. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami tejto zmluvy, nesmiete pristupovať na webovú stránku ani používať žiadne služby. Ak sa tieto Zmluvné podmienky považujú za ponuku, prijatie je výslovne obmedzené na tieto Zmluvné podmienky.  
Všetky nové funkcie alebo nástroje, ktoré sú pridané do aktuálneho obchodu, budú tiež podliehať Zmluvným podmienkam. Najaktuálnejšiu verziu Podmienok si môžete kedykoľvek prečítať na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto Podmienok poskytovania služieb zverejnením aktualizácií a/ alebo zmien na našej webovej stránke. Odporúčame Vám preto sa s obsahom podmienok pravidelne oboznamovať. Vaše ďalšie používanie alebo prístup na webovú stránku po zverejnení akýchkoľvek zmien predstavuje súhlas s týmito zmenami.  
Náš obchod pracuje v systéme Adobe Magento 2 Commerce Cloud. Tento systém poskytuje elektronickú platformu, ktorá nám umožňuje predávať Vám naše produkty a služby. 

ČLÁNOK 1 – PODMIENKY ONLINE OBCHODU

Vyjadrením súhlasu s týmito Podmienkami služby vyhlasujete, že ste plnoletá/ ý vo svojom štáte alebo oblasti bydliska.  
Naše produkty nesmiete používať na žiadne nezákonné alebo neautorizované účely, ani nesmiete pri používaní Služby porušovať žiadne zákonné predpisy a normy vo Vašej jurisdikcii (vrátane, ale nie výlučne, zákonov o autorských právach). 
Nesmiete prenášať žiadne vírusy ani žiadny kód deštruktívnej povahy ani používať tieto stránky na šírenie počítačových vírusov, alebo ich používať na nezákonné účely. 
Nedodržanie a porušenie Podmienok bude mať za následok okamžité ukončenie Vašich Služieb. 

ČLÁNOK 2 – VŠEOBECNÉ PODMIENKY 

Vyhradzujeme si právo odmietnuť službu komukoľvek z akéhokoľvek dôvodu a kedykoľvek. 
Beriete na vedomie, že Váš obsah (okrem informácií o kreditnej karte) môže byť prenášaný nezašifrovaný a môže zahŕňať (a) prenosy cez rôzne siete; a (b) zmeny na prispôsobenie sa technickým požiadavkám na prepojovacie siete alebo zariadenia. Informácie o kreditnej karte sú počas prenosu cez siete vždy šifrované. 
Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať ani využívať žiadnu časť Služby, používanie Služby alebo prístup k Službe alebo akémukoľvek kontaktu na webovej stránke, prostredníctvom ktorej je služba poskytovaná, bez nášho výslovného písomného povolenia. 
Nadpisy použité v tejto zmluve sú zahrnuté len pre pohodlie a neobmedzujú ani inak neovplyvňujú tieto Podmienky. 

ČLÁNOK 3 - PRÍSTUP, HIERARCHIA SPOLOČNOSTI A AUTORIZÁCIA

Prvý používateľ registrujúci používateľský účet bude vystupovať ako predstaviteľ spoločnosti. Nie sme zodpovední za kontrolu ani preverovanie používateľa, či sa jedná o manažéra, majiteľa alebo reprezentanta spoločnosti. Táto zodpovednosť prináleží spoločnosti samotnej a jej zamestnancom, manažérom a majiteľom. 
Iba zamestnanec, manažér a majiteľ spoločnosti, ktorí nakupujú a predávajú Thuasne produkty sú oprávnení používať túto platformu. Používatelia sú povinní zrušiť používateľský účet v prípade ukončenia pracovného pomeru v spoločnosti, s ktorou sme v obchodnom vzťahu.  
Nesmiete zdieľať Vaše prihlasovacie údaje s nikým ani v rámci Vašej spoločnosti ani mimo nej. Každý používateľ našej platformy je povinný si vytvoriť vlastný používateľský účet.  
Vytvárať prístup na platformu alebo zdieľať akúkoľvek informáciu týkajúcu sa platformy vrátane ale nie výlučne textov, obrázkov alebo snímok obrazovky osobe, ktorá nie je zamestnancom, manažérom alebo majiteľom rovnakej spoločnosti, ktorú reprezentujete je prísne zakázané. 

ČLÁNOK  4 - PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ A VČASNOSŤ INFORMÁCIÍ 

Nie sme zodpovední, ak informácie sprístupnené na tejto stránke nie sú presné, úplné alebo aktuálne. Materiál na tejto stránke je poskytovaný len pre všeobecnú informáciu a nemalo by sa naň spoliehať ani používať ho ako jediný základ pre prijímanie rozhodnutí bez konzultácie s primárnymi, presnejšími, úplnejšími alebo aktuálnejšími zdrojmi informácií. Akékoľvek spoliehanie sa na materiál na tejto stránke je na vaše vlastné riziko. 
Táto stránka môže obsahovať určité historické informácie. Historické informácie nevyhnutne nie sú aktuálne a sú poskytované len pre Vašu informáciu. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť obsah tejto stránky, ale nemáme povinnosť aktualizovať žiadne informácie na našej stránke. 
Súhlasíte s tým, že je Vašou zodpovednosťou sledovať zmeny na našej stránke. 

ČLÁNOK 5 – ÚPRAVY SLUŽBY A CIEN 

Ceny našich produktov sa môžu meniť bez upozornenia. 
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť alebo ukončiť Službu (alebo akúkoľvek jej časť alebo obsah) bez predchádzajúceho upozornenia. 
Nenesieme voči Vám ani žiadnej tretej strane zodpovednosť za akúkoľvek úpravu, zmenu ceny, pozastavenie alebo ukončenie služby. 

ČLÁNOK 6 - PRODUKTY ALEBO SLUŽBY 

Niektoré produkty alebo služby môžu byť dostupné výlučne online prostredníctvom webovej stránky. Tieto produkty alebo služby môžu mať obmedzené množstvo a môžu byť predmetom vrátenia alebo výmeny iba v súlade s našimi Zásadami vrátenia. 
Vynaložili sme maximálne úsilie, aby boli farby a obrázky našich produktov nachádzajúcich sa v našom obchode verne zobrazené. Nemôžeme Vám zaručiť, že zobrazenie akejkoľvek farby na monitore vášho počítača bude presné. 
Vyhradzujeme si právo, ale nie sme povinní obmedzovať predaj našich produktov a služieb akejkoľvek osobe, zemepisného regiónu alebo príslušnosti. Toto právo môžeme uplatniť od prípadu k prípadu. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvo akýchkoľvek produktov alebo služieb, ktoré ponúkame. 
Všetky popisy produktov alebo ich vlastnosti podliehajú zmenám a môžeme ich kedykoľvek zmeniť bez upozornenia podľa vlastného uváženia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť výrobu akéhokoľvek produktu. Akákoľvek ponuka akéhokoľvek produktu alebo služby uskutočnená na tejto stránke je neplatná tam, kde je zakázaná. 
Ceny na webovej stránke vrátane cenníkovej ceny ako aj osobnej ceny vypočítanej v pokladni sú len orientačné, jednotlivé cenové dohody uzatvorené s nami na základe podpísaných zmlúv nahrádzajú tieto uvedené ceny a budú účtované ako konečná cena. 
Nezaručujeme, že kvalita akýchkoľvek produktov, služieb, informácií alebo iného materiálu zakúpeného alebo získaného, splní Vaše očakávania, ani že budú opravené akékoľvek chyby v Službe. 

ČLÁNOK 7 – INFORMÁCIE O FAKTURÁCII A ÚČTOCH 

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorú u nás zadáte. Podľa vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvo nakúpeného tovaru na jednu osobu, spoločnosť alebo na jednu objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávky zadané prostredníctvom rovnakého zákazníckeho účtu alebo pod rovnakým zákazníckym účtom, rovnakou kreditnou kartou a/alebo objednávky, ktoré používajú rovnakú fakturačnú a/alebo dodaciu adresu. Ak vykonáme zmenu alebo zrušíme objednávku, môžeme sa Vás pokúsiť upozorniť kontaktovaním e-mailom a/alebo fakturačnej adresy/telefónneho čísla poskytnutého v čase vytvorenia objednávky. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré podľa nášho výhradného úsudku zadávajú predajcovia alebo distribútori. 
Súhlasíte s tým, že pri všetkých nákupoch uskutočnených v našom obchode poskytnete aktuálne, úplné a presné informácie o nákupe a účte. Súhlasíte s okamžitou aktualizáciou Vášho účtu a ďalších informácií vrátane Vašej e-mailovej adresy a čísel kreditných kariet a dátumov vypršania ich platnosti, aby sme mohli dokončiť Vaše transakcie a kontaktovať Vás podľa potreby. 

ČLÁNOK 8 – DOPRAVA A VRÁTENIE TOVARU

Za vloženie a kontrolu informácií o dodaní nesiete výhradnú zodpovednosť, aj keď sú informácie pred vyplnené našou Službou, používateľ je zodpovedný za to, aby informácie boli presné, správne a aktuálne. 
Nie je dovolené vkladať žiadnu adresu a prijímať naše produkty na akúkoľvek adresu, ktorá nie je oficiálnou adresou spoločnosti. 
Naše pravidlá prepravy a vrátenia tovaru sa riadia našimi Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré si môžete prečítať prostredníctvom odkazu nižšie: 

ČLÁNOK 9 – VOLITEĽNÉ NÁSTROJE 

Môžeme Vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, ktoré nesledujeme, nemáme nad nimi kontrolu ani vstupy. 
Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytujeme prístup k takýmto nástrojom „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“ bez akýchkoľvek záruk, vyhlásení alebo podmienok akéhokoľvek druhu a bez akéhokoľvek schválenia. Nenesieme žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu alebo súvisiacu s Vaším používaním voliteľných nástrojov tretích strán. 
Akékoľvek použitie voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom stránky je výlučne na Vaše vlastné riziko a uváženie a mali by ste sa uistiť, že ste oboznámení s podmienkami, za ktorých nástroje poskytujú príslušní poskytovatelia tretích strán, a že s nimi súhlasíte. 
V budúcnosti môžeme tiež ponúkať nové služby a/alebo funkcie prostredníctvom webovej stránky (vrátane vydania nových nástrojov a zdrojov). Takéto nové funkcie a/alebo služby budú tiež podliehať týmto Zmluvným podmienkam. 

ČLÁNOK 10 – ODKAZY TRETÍCH STRÁN 

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej Služby môžu zahŕňať materiály od tretích strán. 
Odkazy tretích strán na tejto stránke Vás môžu nasmerovať na webové stránky tretích strán, ktoré nie sú s nami pridružené. Nie sme zodpovední za skúmanie alebo hodnotenie obsahu alebo presnosti a neručíme a nebudeme niesť žiadnu zodpovednosť ani zodpovednosť za akékoľvek materiály alebo webové stránky tretích strán, ani za akékoľvek iné materiály, produkty alebo služby tretích strán. 
Nezodpovedáme za žiadne škody alebo škody súvisiace s nákupom alebo používaním tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo akýchkoľvek iných transakcií uskutočnených v súvislosti s akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán. Pozorne si prečítajte zásady a postupy tretích strán a uistite sa, že im rozumiete skôr, ako sa zapojíte do akejkoľvek transakcie. Sťažnosti, nároky, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by ste mali smerovať na tretiu stranu. 

ČLÁNOK 11 – KOMENTÁRE POUŽÍVATEĽOV, SPÄTNÁ VÄZBA A INÉ PRÍSPEVKY 

Ak na našu žiadosť posielate určité konkrétne príspevky (napríklad cez kontaktný formulár) alebo bez našej žiadosti posielate kreatívne nápady, podnety, návrhy, plány, prípadne iné materiály, či už online, e-mailom, poštou, alebo inak (spoločne „komentáre“) súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek bez obmedzenia upravovať, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a inak používať 
v akomkoľvek médiu akékoľvek komentáre, ktoré nám pošlete. Nie sme a nebudeme povinní (1) zachovávať dôvernosť akýchkoľvek komentárov; (2) zaplatiť náhradu za akékoľvek pripomienky; alebo (3) odpovedať na akékoľvek komentáre. 
Môžeme, ale nemáme žiadnu povinnosť, monitorovať, upravovať alebo odstraňovať obsah, o ktorom podľa vlastného uváženia rozhodneme, že je nezákonný, útočný, výhražný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak nežiaduci alebo porušuje duševné vlastníctvo ktorejkoľvek strany alebo tieto Podmienky. 
Súhlasíte s tým, že Vaše komentáre neporušia žiadne práva žiadnej tretej strany, vrátane autorských práv, ochranných známok, súkromia, osobnosti alebo iných osobných alebo vlastníckych práv. Ďalej súhlasíte s tým, že Vaše komentáre nebudú obsahovať urážlivý alebo inak nezákonný, škodlivý alebo obscénny materiál, ani žiadny počítačový vírus alebo iný malvér, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť fungovanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky. 
Nesmiete použiť falošnú e-mailovú adresu, predstierať, že ste niekto iný ako Vy, alebo inak zavádzať nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek komentárov. Za všetky komentáre, ktoré urobíte, a ich správnosť nesiete výhradnú zodpovednosť. Nenesieme ani nepreberáme žiadnu zodpovednosť za komentáre zverejnené Vami alebo treťou stranou. 

ČLÁNOK 12 – OSOBNÉ INFORMÁCIE 

Vaše odosielanie osobných údajov prostredníctvom obchodu sa riadi našimi Zásadami ochrany osobných údajov. Kliknutím sem, zobrazíte naše Zásady ochrany osobných údajov. 

ČLÁNOK 13 - CHYBY, NEPRESNOSTI A OPOMENUTIA

Občas sa na našej stránke alebo v službe môžu nachádzať informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, ktoré sa môžu týkať popisov produktov, cien, akcií, ponúk, poplatkov za dopravu produktov, časov prepravy a dostupnosti. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak sú akékoľvek informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite nepresné, a to kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia (aj po odoslaní objednávky ). 
Nenesieme žiadnu povinnosť aktualizovať, meniť alebo objasňovať informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke, vrátane, bez obmedzenia, informácií o cenách, s výnimkou prípadov, keď to vyžaduje zákon. V Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite sa neuplatňuje žiadny špecifikovaný dátum aktualizácie alebo obnovenia, ktorý by mal znamenať, že všetky informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite boli upravené alebo aktualizované. 

ČLÁNOK 14 – ZAKÁZANÉ POUŽITIE

Okrem iných zákazov uvedených v Zmluvných podmienkach máte zakázané používať stránku alebo jej obsah: 
(a) na akýkoľvek nezákonný účel; (b) vyzývať iných, aby vykonali akékoľvek nezákonné činy alebo sa na nich podieľali; (c) porušovať akékoľvek medzinárodné, federálne, oblastné alebo štátne nariadenia, pravidlá, zákony alebo miestne nariadenia; (d) nedodržiavať alebo porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva iných osôb; (e) obťažovať, zneužívať, urážať, ubližovať, očierňovať, ohovárať, znevažovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnickej príslušnosti, rasy, veku, národnostného pôvodu alebo zdravotného postihnutia; f) predložiť nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; 
(g) nahrávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvní funkčnosť alebo fungovanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu; (h) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných osôb; (i) rozosielať spam, phishing, pharm, pretext, pavúka, crawl alebo scrape; j) na akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel; alebo (k) zasahovať alebo obchádzať bezpečnostné prvky Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej lokality, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť Vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky z dôvodu porušenia niektorého zo zakázaných použití. 

ČLÁNOK 15 – ZRUŠENIE ZÁRUKY; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI 

Nezaručujeme, ani neprehlasujeme, že Vaše používanie našej služby bude neprerušované, včasné, bezpečné alebo bezchybné.  
Nezaručujeme, že výsledky, ktoré možno dosiahnuť používaním služby, budú presné alebo spoľahlivé.  
Súhlasíte s tým, že z času na čas môžeme odstrániť službu na dobu neurčitú alebo službu kedykoľvek zrušiť bez upozornenia.  
Výslovne súhlasíte s tým, že používanie alebo nemožnosť používať službu je na Vaše výhradné riziko. Služba a všetky produkty a služby, ktoré Vám doručíme prostredníctvom služby, sú (okrem toho, čo je nami výslovne uvedené) poskytované „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“ pre Vaše použitie, bez akéhokoľvek zastúpenia, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo implicitných, vrátane všetkých implicitných záruk alebo podmienok predajnosti, predajnej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosti, titulu a neporušenia.  
V žiadnom prípade nebude Thuasne, naši riaditelia, úradníci, zamestnanci, pridružené spoločnosti, agenti, zmluvní partneri, stážisti, dodávatelia, poskytovatelia služieb alebo poskytovatelia licencií zodpovední za akékoľvek zranenie, stratu, nárok alebo akékoľvek priame, nepriame, náhodné, trestné, špeciálne, alebo následné škody akéhokoľvek druhu vrátane, bez obmedzenia, ušlého zisku, ušlého výnosu, ušlých úspor, straty údajov, nákladov na výmenu alebo akýchkoľvek podobných škôd, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), objektívnej zodpovednosti alebo inak, vyplývajúce z vašeho používania ktorejkoľvek služby alebo akýchkoľvek produktov obstaraných pomocou služby, alebo pre akýkoľvek iný nárok súvisiaci akýmkoľvek spôsobom s vaším používaním služby alebo akéhokoľvek produktu, vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek chýb alebo opomenutí 
v akomkoľvek obsahu, alebo akúkoľvek stratu alebo poškodenie akéhokoľvek druhu vzniknuté v dôsledku používania služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktu) zverejneného, ​​preneseného alebo inak sprístupneného prostredníctvom služby, a to aj v prípade, že je o tom informovaná.  
Pretože niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v takýchto štátoch alebo jurisdikciách bude naša zodpovednosť obmedzená na maximálny rozsah povolený zákonom. 

ČLÁNOK 16 - ODŠKODNENIE 

Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a chrániť spoločnosť Thuasne a našu materskú spoločnosť, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partnerov, úradníkov, riaditeľov, agentov, dodávateľov, poskytovateľov licencií, poskytovateľov služieb, subdodávateľov, dodávateľov, stážistov a zamestnancov, bez akýchkoľvek nárokov alebo požiadaviek, vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie, vykonané akoukoľvek treťou stranou v dôsledku Vášho porušenia Zmluvných podmienok, alebo dokumentov, ktoré obsahujú odkaz, alebo Vášho porušenia akéhokoľvek zákona alebo práv tretej strany. 

ČLÁNOK 17 - SALVÁTORSKÁ KLAUZULA   

V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie Podmienok poskytovania služby určí ako nezákonné, neplatné alebo nevymožiteľné, takéto ustanovenie bude napriek tomu vymáhateľné v najväčšom rozsahu povolenom príslušným zákonom a nevymožiteľná časť sa bude považovať za oddelenú od týchto Podmienok poskytovania služby, takéto určenie neovplyvní platnosť a vykonateľnosť akýchkoľvek ostatných zostávajúcich ustanovení. 

ČLÁNOK 18 - UKONČENIE 

Záväzky a záväzky strán, ktoré vznikli pred dátumom ukončenia, zostanú v platnosti aj po ukončení tejto zmluvy na všetky účely.  
Tieto zmluvné podmienky sú účinné, pokiaľ ich neukončíte Vy alebo my. Tieto Zmluvné podmienky môžete kedykoľvek ukončiť tak, že nám oznámite, že si už neželáte používať naše Služby, alebo keď prestanete používať našu stránku.  
Ak podľa nášho výhradného úsudku nedodržíte alebo máme podozrenie, že ste nedodržali akúkoľvek podmienku alebo ustanovenie týchto Podmienok poskytovania Služby, môžeme túto zmluvu kedykoľvek bez upozornenia ukončiť a Vy budete naďalej zodpovedať za všetky splatné sumy, vrátane dátumu ukončenia; a/alebo Vám môžeme odmietnuť prístup k našim Službám (alebo akejkoľvek ich časti). 

ČLÁNOK 19 – ÚPLNÝ SÚHLAS 

Ak neuplatníme alebo nevynútime akékoľvek právo alebo ustanovenie Podmienok poskytovania služieb, neznamená to, že sa tohto práva alebo ustanovenia vzdávame.  
Tieto Zmluvné podmienky a akékoľvek zásady alebo prevádzkové pravidlá zverejnené nami na tejto stránke alebo v súvislosti so Službou predstavujú úplný súhlas a porozumenie medzi Vami a nami a riadia Vaše používanie Služby, pričom nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce alebo súčasné dohody, oznámenia a návrhy, či už ústne alebo písomne, medzi Vami a nami (vrátane, akýchkoľvek predchádzajúcich verzií zmluvných podmienok).  
Akékoľvek nejasnosti vo výklade týchto Podmienok poskytovania služieb nemožno vykladať proti strane, ktorá ich vypracovala. 

ČLÁNOK 20 – ROZHODUJÚCE PRÁVO 

Tieto zmluvné podmienky a akékoľvek samostatné zmluvy, ktorými Vám poskytujeme Služby, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Akékoľvek spory z podmienok vyplývajúce alebo sa ich týkajúce bude riešiť vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike. 

ČLÁNOK 21 – ZMENY ZMLUVNÝCH PODMIENOK 

Na tejto stránke si môžete kedykoľvek prečítať najaktuálnejšiu verziu Zmluvných podmienok.  
Vyhradzujeme si právo, podľa vlastného uváženia, aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto Podmienok poskytovania služieb zverejnením aktualizácií a zmien na našej webovej stránke. Je Vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na našej webovej lokalite. Vaše ďalšie používanie alebo prístup k našej webovej lokalite alebo Službe po zverejnení akýchkoľvek zmien týchto Zmluvných podmienok predstavuje prijatie týchto zmien.

ČLÁNOK 22 – KONTAKTNÉ INFORMÁCIE 

Otázky týkajúce sa Zmluvných podmienok nám zašlite na adresu info@thuasne.sk.
 
THUASNE SK, s.r.o. 
Mokráň záhon 4 
821 04 Bratislava 
Tel.: +421 2 4910 4080
 
IČO: 35851546 
IČ DPH: SK2020289370   
Viac ako 200 produktov
Viac ako 200 produktov
dostupných na platforme
Jednoduché objednanie
Jednoduché objednanie
nákup produktov niekoľkými kliknutiami
Priateľský k mobilným zariadeniam
Priateľský k mobilným zariadeniam
všetko spravujete z akéhokoľvek zariadenia
Sme tu pre Vás
Sme tu pre Vás
získajte odborné rady od zákazníckého servisu